Dôveryhodná firma ELITE 2018

Sme držiteľom certifikátu Elitného Člena Dôveryhodnej Firmy 2018
trinity QQ

Kompaktný balík služieb pre jasnejšiu budúcnosť!
Quality for Quantity

Sú to len poctivé služby...
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Etický kódex

Kódex etiky poisťovacieho makléra

Tento kódex rešpektuje Kódex etiky v poisťovníctve, schválený Slovenskou asociáciou sprostredkovateľov v poisťovníctve (ďalej len SASP) a úzko nadväzuje na jeho ustanovenie. Asociácia presadzuje tieto normy a dbá na ich dodržiavanie s cieľom zabezpečovať dobrú povesť slovenského poisťovníctva.

Podriadení finanční agenti (PFA) musia predovšetkým hájiť záujmy svojich klientov, spracovávať pre nich optimálne poistné programy, a to tak z hľadiska ich potrieb, ako aj z hľadiska ponuky poistného trhu. Pritom je PFA povinný rešpektovať platné právne predpisy, uchovávať obchodné tajomstvá svojich klientov a dbať na dodržiavanie nižšie uvedených noriem:

A. Všeobecné zásady správania sa PFA

 • PFA sa vo svojej činnosti riadia príslušnými zákonmi a predmetnými  vykonávacími predpismi, uzavretými zmluvnými vzťahmi s poisťovňami a so svojimi klientmi, 
 • PFA sa vo svojej činnosti  zúčastňujú na hospodárskej súťaži, pričom dbajú na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a nesmú účasť na súťaži zneužívať,
 • v rámci hospodárskej súťaže PFA konajú v súlade s dobrými mravmi súťaže, aby nespôsobili ujmu iným subjektom nekalou súťažou,
 • PFA sa zdržia klamlivých, zavádzajúcich a neoverených výrokov o svojej profesii, o rozsahu a charaktere sprostredkovateľskej činnosti,
 • PFA vo svojej činnosti utajujú obchodné tajomstvo svojich klientov, ak im je toto tajomstvo v súvislosti s ich činnosťou zverené,
 • PFA sa vo svojej činnosti zdržia konania, ktoré by mohlo narušiť dôveru klientov a poisťovní, alebo vyvolať nepravdivý obraz o sprostredkovateľských činnostiach,
 • v prípade, že PFA nenájdu riešenie na odstránenie akéhokoľvek rozporu s inými sprostredkovateľmi, hľadajú riešenie prostredníctvom orgánov Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve,
 • PFA spolupracujú so SASP pri presadzovaní a ochraňovaní svojich záujmov a potrieb súvisiacich s sprostredkovateľskou činnosťou,
 • PFA sa usilujú, aby mali potrebné personálne i materiálne zázemie, ktoré im umožnia rýchle a kvalitne riešiť potreby a záujmy poisteného i poisťovateľa. 

B. Zásady správania sa zamestnancov sprostredkovateľských firiem

Zamestnanci maklérskych firiem sa riadia týmito etickými normami:

 • zamestnanci dôstojne reprezentujú svoju firmu aj poisťovníctvo, ktorého sú súčasťou,
 • zamestnanci sa vyvarujú každej činnosti, ktorá by viedla ku konfliktu záujmov zamestnanca a firmy,
 • zamestnanci dodržiavajú obchodné tajomstvá a to aj po ukončení svojho pracovného pomeru v poisťovníctve,
 • zamestnanci dodržiavajú prísne pravidlá etiky, nepoužívajú vo svoj osobný prospech informácie a materiály svojej firmy, najmä nesmú zneužiť svoje postavenie k prijímaniu či vyžadovaniu finančných alebo vecných výhod od kohokoľvek a rovnako nesmú nikdy obdobné výhody sami ponúkať či poskytovať,
 • v záujme zvyšovania svojich profesijných znalostí sa zamestnanci sústavne starajú o svoje vzdelávanie.

C. Zásady správania sa PFA vo vzťahoch k poisťovniam

PFA dodržiavajú najmä tieto pravidlá:

 • PFA majú aktuálny prehľad o situácii na poistnom trhu, o jednotlivých poisťovniach a ich produktoch a sú jedným z prvkov súťaživosti na poistnom trhu,
 • pri umiestňovaní obchodu sa PFA správajú nestranne a profesionálne, vyvarujú sa najmä akéhokoľvek ohovárania či zvýhodňovania niektorej z poisťovní,
 • S poisťovňami udržiavajú PFA dobré vzťahy spolupráce, zakotvené spravidla v zmluvách o spolupráci.
 • PFA je vo svojom rozhodovaní nezávislý,
 • PFA nerozširuje informácie o situácii alebo správaní sa poisťovne, ktoré obsahujú nepresnosti alebo nedostatočne preukázané údaje,
 • PFA sa svojou činnosťou podieľa na vytváraní a udržovaní zdravého a funkčného poistného trhu.

D. Zásady správania sa  vo vzťahoch ku klientom

Maklérske firmy a ich zamestnanci sa riadia nasledujúcimi pravidlami:

 • PFA uplatňujú zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom,
 • PFA sú predovšetkým povinní zastupovať záujmy svojich klientov, spracúvať pre nich optimálne poistné programy ako z hľadiska ich potrieb, tak i z hľadiska ponuky poistného trhu,
 • rovnako sú PFA povinní poskytovať klientom pravdivé a objektívne rady a vysvetlenia rozličných charakteristík, práv, povinností a ceny poistenia, ktoré by podľa ich názoru a presvedčenia bolo adekvátne pre riziká, ktoré chce klient pokryť,
 • PFA riešia a presadzujú poistné záujmy svojich klientov,
 • PFA dbajú na zachovanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa poistenia klientov,
 • PFA poskytujú zásadne úplné, pravdivé, neskreslené a zrozumiteľné informácie o poistných produktoch a poisťovniach. PFA nezamlčujú klientovi žiadny písomný dôkaz ani dokumentáciu, ktoré sa týkajú uzatvorenia jeho poistenia. Svoje rady a informácie poskytujú PFA len v tých oblastiach, v ktorých sú odborne kompetentní,
 • PFA nedojednávajú poistenie so špekulatívnymi zámermi,

PFA sú zodpovední za komplexné spracovanie návrhov poistných programov, za konzultačnú a poradenskú činnosť, za spravovanie už uzatvorených poistení a za súčinnosť pri poistných i škodových udalostiach.

 

V Púchove 25.10.2010                                                                                                                                       Ing. Ján Pobežal

                                                                                                                                                                             konateľ spoločnosti

Novinky a aktuality
Ocenenie Dôveryhodná firma 2017 Ocenenie Dôveryhodná firma 2017 27.10.2017: Na základe prieskumu uskutočnenom 25.10.2017...
Dve ocenenia pre spoločnosť trinity QQ Dve ocenenia pre spoločnosť trinity QQ 27.04.2017: Milí klienti, Sme radi, že aj v roku...
Ocenenie pre trinity QQ od spoločnosti Proxenta Ocenenie pre trinity QQ od finančnej skupiny Proxenta 11.02.2016: Náš partner, spoločnosť...
V krátkosti o nás

Milé dámy/vážení páni,

sme radi, že ste, či už zo zvedavosti alebo záujmu o naše služby, zavítali na našu stránku. Našim cieľom je poskytovať kompaktný balík služieb, ktoré Vám a Vašim blízkym prinesú stabilitu a jasnejší pohľad na budúcnosť. 

Vitajte v lepšej spoločnosti!

Ing. Ján Pobežal
 výkonný riaditeľ 

Naši partneri

TQQ, s.r.o.: Výhradný dovozca exteriérových škárovacích hmôt ROMPOX®

       VÍNO MAŇÁK: Kvalitné víno z Moravy

VÍNO MAŇÁK: Kvalitné víno z Moravy    

 

AUTO DETAIL HUMENNÉ: ...kompletná starostlivosť o auto.